Information till boende

 

 

 

A

Andrahandsuthyrning

 • Skriftlig ansökan skall lämnas till styrelsen senast 4 veckor före tilltänkt tillträdesdatum.
 • Bostadsrättshavaren får inte påbörja en uthyrning innan styrelsen beviljat tillstånd. Hyrs lägenheten ut utan tillstånd kan bostadsrätten anses förverkad! Föreningen kan då säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.
 • Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid (vanligtvis 1 år).
 • Om styrelsen avslår en ansökan kan bostadsrättshavaren vända sig till hyresnämnden och få sin sak prövad.
 • Se vidare dokumentet  ”Andrahandsuthyrning – policy, 2015-03-10”, för fullständig information.

Ansvarsfördelning

I en bostadsrättsförening skiljer man på de delar som är gemensamma för föreningens fastighet och de som hör till bostadsrätterna. I vissa fall är gränsdragningen självklar. Det är t.ex. lätt att inse att trappuppgången tillhör den gemensamma delen. I andra fall kan gränsdragningen vara mindre självklar. Se föreningens stadgar! Det är viktigt att känna till gränsdragningen mellan föreningens ansvar och ditt ansvar som bostadsrättshavare.   

B

Balkonger och uteplatser

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha blomlådor eller annat hängande på utsidan av balkongerna. Respektive bostadsrättshavare ansvarar för att det ser snyggt och prydligt ut på dennes balkong/uteplats. Det är inte acceptabelt att där förvara föremål som inte hör till normal balkong- eller altanmöblering och som gör att det ser skräpigt ut. 

Barnvagnsrum

 • I källargången vid trappa C finns ett låst barnvagnsrum. Nyckel till barnvagnsrummet kvitteras ut hos styrelsen. För att solidariskt dela på utrymmet i barnvagnsrummet har beslutats att sätta gränsen till en barnvagn per familj. Denna barnvagn skall dessutom vara i aktivt bruk.
 • Endast barnvagnar får förvaras i barnvagnsrummet, inte cyklar, pulkor, leksaker m.m.
 • Borttappad nyckel eller nyckel som inte återlämnas till styrelsen debiteras . Se kostnad under rubriken Nycklar .

Brandsäkerhet

Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara lösa föremål i trapphusen. För att hålla utrymningsvägarna fria, är det förbjudet att placera barnvagnar, cyklar, mattor, skor, leksaker, blommor och andra föremål i trapphusen.                                                                                                                        Allt brännbart material kan orsaka rökutveckling och allt som finns utplacerat i trapphus m.m. kan vara till hinder och skapa problem vid en eventuell utrymning.

Brandvarnare

Varje lägenhet skall vara utrustad med minst en fungerande brandvarnare. Att inte ha en fungerande brandvarnare i sin lägenhet innebär att man utsätter både sig själv och övriga boenden för fara. Det är föreningens ansvar att utrusta varje lägenhet med en brandvarnare. Denna brandvarnare skall vara monterad i hallen. Det är därefter den boendes fortsatta ansvar att regelbundet kontrollera batteri och funktion. Den brandvarnare som föreningen tillhandahållit, får inte monteras ner och/eller tas med vid en eventuell avflyttning.

Bredband och telefoni

Föreningen har tecknat ett gruppanslutningsavtal med Telenor avseende bredband 250/250, digital-TV och IP-telefoni via fiber. Samtliga lägenheter är anslutna via fastighetsnätet. Föreningen betalar tills vidare de fasta avgifterna för medlemmarna för såväl bredband som telefoni. Varje hushåll är själv betalningsansvarigt för samtalsavgifter för telefonin, tecknade tillval för bredbandstjänsten såsom nummerpresentation, uppgradering av hastighet eller kanalutbud, säkerhetspaket, m.m.  Kostnader för eventuella tillval, fakturerar Telenor direkt på abonnenten. Notera särskilt, att de routrar och annan utrustning (digitalboxar, WiFi-bryggor, etc.) som ingår i gruppanslutningsavtalet, ägs av Telenor. Det är varje abonnents skyldighet att skicka tillbaka sin lånade utrustning till Telenor den dag man t.ex. flyttar från fastigheten. Vid överlåtelse kan man även flytta över abonnemanget till köparen. Kontakta Telenors kundtjänst så hjälper de dig.                                                                                                                                   Observera! Hemtjänstens trygghetslarm fungerar endast via Telias fasta nät.

C

Cykelförvaring

I fastigheten finns totalt fyra cykelförvaringsplatser, två inomhus och två utomhus. Inomhusplatserna finns i husets källare, en vid vardera gaveln. Utomhus finns ett låst inhägnat utrymme, beläget vid husets södra gavel, till vilket husets portnyckel passar. Vid den norra gaveln, tillhör cykelställen på gångbanans högra sida upp mot gården föreningen. Cykelförvaringsplatserna är endast till för cyklar och barnkärror som brukas aktivt.                      Observera! Det är inte tillåtet att parkera cyklar på trottoaren framför huset.

D

Diskmaskin

Diskmaskiner måste anslutas på ett korrekt sätt för att undvika vattenskador. Nedanstående regler måste följas. Om de inte följs, kan du bli ersättningsskyldig för eventuella skador på fastigheten.

 • Avstängningskran skall finnas lättåtkomlig ovanför diskbänk. Avstängning av vatten till diskmaskin skall ske efter avslutad disk för att undvika eventuellt läckage från maskinen eller anslutning när maskinen inte är under uppsikt.
 • Avloppsslang från diskmaskin under bänk skall vara kopplad antingen till så kallad avloppssnäcka i diskhon eller vara ansluten direkt på köksvattenlåset. Avloppsslangen skall vara fixerad på högsta höjd under diskbänken för att vatten inte skall kunna rinna bakvägen från diskbänken (t.ex. vid handdisk) och in i diskmaskinen via diskmaskinsavloppet. Slangen får ej skava mot något.
 • Diskmaskinsunderlägg med tre sidor och öppen framkant skall finnas under diskmaskin som är placerad under bänk. Detta för att förhindra eventuellt vattenläckage ned i trossbotten från diskmaskinen samt för att tidigare upptäcka och kontrollera eventuellt läckage under diskmaskinen.
 • Slangar och ledningar för vattentillförsel och för avlopp skall vara av godkänd typ samt vara i fullgott skick.
 • Installation av vatten, avlopp och el skall utföras av behöriga fackmän.

Enomisk förvaltning

Föreningen har f.n. avtal om ekonomisk förvaltning med Örehus Fastighetsförvaltning AB. Frågor rörande avgifter, hyresavier, pantsättning m m besvaras av Örehus. Kontaktuppgifter finns anslaget i skyltskåp i respektive trapphus, i postrummet, alternativt på föreningens hemsida.

F

Fastighetsförvaltning

Föreningen har f.n. avtal med SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum).  SBC ansvar för bl a trappstädning, skötsel av fastigheten, dess grönområden, miljöstationen, samt vintertid halkbekämpning och snöskottning. Kontaktuppgifter finns i skyltskåp i respektive trapphus eller anslagstavlan i postrummet.

G

GarageI anslutning till fastigheten finns 79 st garageplatser, samt några MC-platser. Föreningen tillämpar kösystem och om du önskar garageplats, anmäler du detta till styrelsen. Garageporten, dörrarna till garaget, liksom en del andra dörrar och miljöstationen, är anslutna till ett särskilt passagesystem som kan öppnas med tagg. Erhållna taggar programmeras efter respektive persons behov. Om din tagg går sönder eller slutar fungera kan du  lämna tillbaka den till styrelsen så får du en ny. Om du däremot tappar bort din tagg, kan du få en ny mot en kostnad. Se kostnad under sökord  Nycklar. OBS! Endast bilar får förvaras på hyrd garageplats. Separata MC-platser finns att hyra.

Gemensam el

Föreningen tillämpar så kallad gemensam el vilket innebär, att all el köps in gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang. Föreningen har för närvarande avtal med EON avseende såväl nätavgift som förbruknings-el. Priset på el är rörligt och handlas på den nordiska elbörsen Nordpool.            F.n. sköter Our Energy avläsning och sammanställning av lägenheternas elförbrukning. Förbrukningen sammanställs i 3-månaders perioder; dec-feb, mar-maj, jun-aug och sep-nov. Via datafiler för Our Energy över uppgifterna till Örehus, som debiterar respektive lägenhets elförbrukningen på månadsavierna. Förbrukningen för månaderna dec-feb sammanställs i mars och kostnaden debiteras på avierna för apr-jun. Förbrukningen för     mar-maj debiteras på avierna för jul-sep, osv. Kostnaden för förbrukad el = snittpriset per kWh som föreningen betalat för respektive 3-månaders period.

Gemensamma utrymmen

I våra gemensamma utrymmen/faciliteter ingår bl.a. gräsmatta, trädgårdsmöbler, grillplats, boulebana, garage, källar-, cykel-, barnvagnsförråd, tvättstugor och torkrum. Städning av källargångar, källartrappor, cykel- och barnvagnsrum sker enligt avtal fyra gånger per år. Källarröjningar ingår inte i städavtal.

Grillning                                                

Utöver den gemensamma grillplatsen, får boende med uteplats även grilla på denna. Grillning sker på eget ansvar och med hänsyn till omkringboende. Ständigt grillande och/eller grillning på olämpliga tider är inte acceptabelt. Om möjligt, visa hänsyn genom att placera grillen så att röken inte stör grannarna. Med tanke på brandfara, ha alltid vatten, blöt handduk, brandfilt eller liknande i beredskap när du grillar.                                 OBS! På balkonger är det endast tillåtet att använda elektrisk grill.

H

Hemförsäkring (bostadsrättstillägg)

Som bostadsrättsinnehavare behöver man vanligtvis ett tillägg i sin hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg. För att säkerställa att samtliga lägenheter i föreningen omfattas av ett bostadsrättstillägg, har föreningen inkluderat detta för samtliga 92 lägenheter i sin försäkring. Kostnaden ingår i din månatliga avgift till föreningen. Ni behöver således inget bostadsrättstillägg i er hemförsäkring.                                                                                 OBS! Många försäkringsbolag ger rabatt på hemförsäkringspremien om du har säkerhetsdörr, jordfelsbrytare, brandsläckare, brandfilt, etc. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för dig.

Hemsidan

Föreningens hemsida:  www.brfstjarnehus3.se

K

Köksfläkt
Köksfläktar skall vara av kolfiltertyp eller spjällfläkt. Det är inte tillåtet att ansluta fläktar till fastighetens självdragsventilationssystem, eftersom balansen då rubbas.

L

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har enligt den ekonomiska planen åsatts ett internt 3-siffrigt lägenhetsnummer. Respektive lägenhetsnummer, står på ditt upplåtelseavtal/överlåtelsekontrakt. Du använder detta lägenhetsnummer vid kontakter med till exempel styrelsen, föreningen, föreningens ekonomiske förvaltare, banker, etc.                                                                                                                                                                                                                   Därutöver har Lantmäteriet tilldelat varje lägenhet ett nationellt 4-siffrigt lägenhetsnummer åt lägenhetsregistret. Dessa 4-siffriga nummer rör folkbokföringen av Sveriges medborgare.                                                                                                                                                                                                   En förteckning över de båda lägenhetsnumren finns på anslagstavlan i postrummet.

M

Markis

Vid nyanskaffning av markis till balkonger och uteplatser, godkänns endast enfärgad, mörkgrön väv. Detta för att värna om en enhetlig utomhusmiljö. OBS! att det kan krävas bygglov för att sätta upp en markis!

Miljöstation

Föreningens miljöstation är belägen på föreningens tomtmark bakom busskuren på Tessins väg. Kärlskåpen är anslutna tillpassagesystem och öppnas med tagg. Samtliga luckor låses upp när du håller din tagg mot taggläsaren på stolpen till höger vid miljöstationens ingång. Observera att låssystemet är automatiskt tidsinställt och helt låst mellan 23:00 – 06:00. Detta för att undvika olägenheten av glaskross m.m för de som bor nära miljöstationen.

Det finns kärlskåp för matavfall, restavfall, tidningar, kartongförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, metall och plast.  Glödlampor och batterier läggs i behållarna som finns i nischen med matavfallspåsarna bredvid B-trappan .                                                                                                                                 

OBS! Grovsopor får inte lämnas i miljöstationen. 

 

N

Nycklar

Nycklar till fastighetens dörrar går inte att kopiera utan tillstånd. Nya nycklar kan endast beställas via styrelsen. Kostnaden för respektive nyckel, kolv, cylinder, borttappad tagg, etc + en administrationsavgift om 200 kr, läggs på nästkommande månadsavi.

Självkostnadspriser:                                                                                                                                                                                                                                             – Nycklar:  300 kr/st.                                                                                                                                                                                                                                           – Tvättkolv med nycklar: 350 kr.                                                                                                                                                                                                                       – Byte av cylinder till postbox:  500 kr.                                                                                                                                                                                                             – Tagg: 50 kr.

Nyhetsbrev

Ett par gånger om året utkommer nyhetsbrevet Stjärnklart. Tanken med dessa är att informera medlemmarna om vad som hänt, händer och är på gång inom föreningen.

O

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer är 769611-7915

 P

Pantsättningsavgift

Föreningens stadgar medger att en pantsättningsavgift tas ut vid belåning av lägenheten. Syftet med pantsättningsavgiften är att täcka de administrativa kostnaderna när lägenheten används som säkerhet vid lån. Vid belåning är förvaltaren och föreningen bland annat skyldiga att korrespondera med banker och andra långivare. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren. Pantsättningsavgiften är f.n. 500 kr/pant.

Parabol

Privata paraboler och antenner får inte sättas upp.

Postrum

Föreningens gemensamma postrum är beläget i källarplanet i trappa B. Varje lägenhetsinnehavare har kvitterat ut 2 st nycklar till den egna postboxen. Borttappade nycklar eller skador på lås skall meddelas styrelsen. Ersättningsnycklar eller nytt lås debiteras lägenhetsinnehavaren. Se kostnad under sökord Nycklar.

Var och en har ansvar för sin egen oönskade post och reklam. Den får alltså inte lämnas i postrummet.

 

R

Renovering

Om du planerar att bygga om kök,  badrum  eller göra stora ingrepp i din lägenhet, så ska du begära styrelsens godkännande  innan arbetena påbörjas. I vissa fall kan krävas att en besiktningsman måste godkänna det planerade ingreppet och även sedan kontrollera det fortlöpande arbetet . För installation av diskmaskin, köksfläkt, torktumlare och tvättmaskin se separat sökord i detta dokument.

Se vidare dokumentet  ”Renovering i lägenhet – villkor för godkännande, 2015 04”, för fullständig information.

Renoveringstider

För allas trivsel respektera att störande arbeten endast får utföras under följande dagar och tider:

Måndag – torsdag: 07.00 – 20.00

Fredag: 07.00 – 17.00

Lördag: 10.00 – 17.00

Rökning

Rökning är ej tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen.

 

S

Sophantering

Se ”Miljöstation”

Störningar

Om någon upplever att man blir störd av något eller någon boende i föreningen, bör lösning alltid först försöka nås via samtal mellan berörda parter. Om det inte går att komma fram till en lösning av problemet, blir nästa steg att ta kontakt med styrelsen. En blankett att fylla i och lämna till styrelsen finns att ladda ner här.

Det finns inga enkla svar på vad som kan räknas som en allvarlig störning. Ett visst mått av störande ljud anses som ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus. Man tvingas acceptera vissa s.k. lindriga störningar även om de kan sägas ha en viss skadlig inverkan på hälsan.

Allmänt om hanteringen av klagomål i en brf och styrelsens ansvar:

Då styrelsen skriftligen får in klagomål från medlem rörande annan medlem har styrelsen skyldighet att agera och skriftligen informera berörd/berörda om klagandes syn. Störningen måste därefter upphöra. För den som använder sin lägenhet på sådant sätt, att det är störande eller till men för föreningen eller någon medlem i föreningen, kan rätten till lägenheten förverkas. I praktiken innebär detta, att om man inte vidtar rättelse efter skriftligt meddelande från styrelsen om klagomål, kan man till slut bli tvingad att flytta.

Säkerhetsdörrar

För att få enhetlighet i trapphusen, godkänns endast den modell/typ av säkerhetsdörr som redan finns installerad i flertalet av bostadsrättsföreningens lägenheter. Tidningshållaren skall vara i rostfritt stål.

Kontakta Secor/Dörrteamet alternativt styrelsen vid efterbeställning av säkerhetsdörr.

 

T

Torktumlare

Torktumlare som installeras i lägenheten måste vara av typ kondenstumlare, d.v.s med vattenavskiljare. Luftslangen från tumlaren får ej installeras med fast anslutning till rummets utsugningsventil. Det måste vara s.k. dragavbrott (= mellanrum) mellan slang och utsugningsventil.

Trapphusen

Trapphusen nås från gatan och via källargången med ingångar från husets båda gavlar. Entrédörrar mot gatan har öppning med nyckel eller kodlås.

Vi hjälps alla åt med att minimera nedsmutsning och nedskräpning i trapphusen.

Trappstädning och putsning av entréfönster sker enligt avtal en gång per vecka.

TV

Föreningen har tecknat ett gemensamt avtal med Telenor gällande digital-TV, bredband och IP-telefoni som började gällande 1 december 2018. Kanalutbudet är 18 olika kanaler, varav flera i HD.

Avgiften för grundutbudet uppgår till 99 kr/månad och hushåll och debiteras via avgiftsavin.

Boende som så önskar kan på egen bekostnad uppgradera till ett större utbud. Du måste då själv kontakta Telenor. Notera också att den digitalbox och WiFi-brygga som ingår i gruppanslutningsavtalet ägs av Telenor. Det är varje abonnents skyldighet att skicka tillbaka detta till Telenor den dag man t.ex. flyttar från fastigheten. Vid överlåtelse kan man även flytta över abonnemanget till köparen. Ring i första hand till Telenor och fråga hur de vill att utrustningen ska hanteras.

Tvättmaskin i lägenhet

Tvättmaskin skall installeras i ett våtutrymme med golvbrunn.

1. Avstängningskran skall finnas för inkommande vatten till tvättmaskinen. Avstängning skall ske efter avslutad tvätt.

2. Avloppsslang får mynna i badkar eller i separat väggmonterad avloppstratt (med självrinning) som har fast fixerad rörmynning i golvbrunn. Avloppslang får absolut inte stoppas ned direkt i golvbrunn eftersom detta på sikt kan förstöra isoleringsskiktet kring golvbrunnen.

3. Elinkoppling skall utföras av behörig fackman.

OBS! Tvättmaskin får inte installeras i kök, eftersom golvbrunn saknas.

Tvättstugor

I fastigheten finns två tvättstugor belägna i källargången vid trappa A och trappa C. Varje lägenhet har tillgång till ett markeringslås som sätts i tvättstugans dörrlås under tvättiden. Tvättid bokas på den digitala tvättbokningstavlan vid ingången till respektive tvättstuga eller via en app i sin mobiltelefon. Inloggningsuppgifter erfordras och erhålls från bokatvattid.se.

Respektera tvättider. Även om tvättstugan är tom, kan den vara bokad. Kontrollera på tavlan. Man frågar först innan man lånar någon annans tvättid.

Tvättstugorna får användas alla veckodagar och varje tvättpass varar i tre timmar. Första tvättpasset börjar kl. 07.00 och sista tvättpasset slutar kl. 22.00. Torkrummet får behållas 1 tim efter avslutat tvättpass.

Efter varje tvättpass ska golven sopas eller spolas, maskinerna torkas av, tvättmedelsrester avlägsnas och luddfilter rengöras.

Fel på maskiner ska omgående rapporteras till husvärden.

Städning sker enligt avtal en gång per månad.

Kostnad för borttappade cylindrar eller nycklar se kostnad under rubriken nycklar.

 

U

Underhållsplan

Föreningens underhållsplan finns i pappersform hos styrelsen. Underhållsplanen används som ett verktyg i styrelsens arbete och är ett levande dokument som, i samråd med byggkonsult eller annan sakkunnig, uppdateras kontinuerligt. Detta innebär att de i underhållsplanen angivna tidpunkterna för när åtgärder ska utföras därför kan komma att tidigare- eller senareläggas.

 

V

Ventilation

Fastigheten ventileras genom så kallat självdrag. Det innebär att tilluft kommer in via ”rena rum”, såsom sovrum och vardagsrum och frånluft ventileras ut via badrum och kök. I dessa utrymmen finns spjäll för utsug genom skorstensstocken, där varje lägenhet har kanal upp till tak. Det är här det naturliga självdraget uppstår, då luften stiger genom skorstenen, ett undertryck bildas i lägenheten och ny luft sugs därmed in. Ett självdragssystem är ett väl fungerande system och har sedan lång tid använts i alla typer av hus och lokaler.

Igentapetserade och stängda ventilationsluckor hindrar friskluften att komma in och självdragssystemet sättes ur funktion. Har man dessutom något som stänger till frånluftskanalerna, d.v.s. gallerventilerna i kök och i badrum, såsom exempelvis en spisfläkt, ökar problemet. Luften kan då istället välja ”bakvägen” och ta sig in i bostaden via badrummen och köken med odör och matos som följd, även i trapphusen. Om detta skulle uppstår har självdraget i någon eller några lägenheter satts ur spel och det är alltså inte något fel på huset, utan okunskap hos de boende.

Vi ber därför alla boende att se till att tilluftsventiler inte är igensatta och att ha dessa öppna under sommarhalvåret. Då kylan kommer stänger man dem. Vidare ska utsugen via spjällen i kök och badrum vara fria och öppna. Fungerar ventilationen som den ska, kan man få en liten bit hushållspapper att fastna vid gallerventilerna i badrum respektive kök.

Spisfläkt med kolfilter eller spjällfläkt är de enda som får inkopplas. Inga motordrivna fläktar får installeras. En vanlig fläkt som kopplas på de ordinarie gallerventilerna för självdrag ökar trycket i skorstensstocken och man får då delvis in den ”använda” luften genom sin frånluftskanal, och systemet drabbas av ”baksug”. Matlukt och ej fungerande ventilation i övriga lägenheter kan bli resultatet.

Vi ber de som renoverar sina kök att respektera husets förutsättningar.

 Vinds- och källarförråd

Till varje lägenhet hör i mån av tillgång ett källarförråd. Dessa ska vara tömda och städade vid avflyttning.

Dörrarna till källare skall alltid hållas stängda.

Värme

Fastigheten har avtal med E.ON om fjärrvärmeleverans. När utetemperaturen går under en viss lägstatemperatur känner värmesystemet av detta och det blir möjligt att få värme på radiatorerna.

Vädra inte ut den goda och kostsamma värmen! Uppvärmningen av våra lägenheter förbrukar 80 procent av den energi vi använder i hemmen. Vädra bara korta stunder och stäng av termostaten under tiden.

 

Ö

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift tas ut vid försäljning av lägenheten. Syftet med överlåtelseavgiften är att täcka föreningens kostnader för administration av överlåtelsen. Köparen betalar överlåtelseavgiften.

Överlåtelseavgiften är f.n. 1125 kr och administreras av föreningens ekonomiska förvaltare.

 

Malmö, 2016 November

Styrelsen